Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W BYDGOSZCZY

ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W BYDGOSZCZY” zwane w dalszej części Statutu SRMwB.

§ 2
SRMwB zrzesza uprawnionych rzeczoznawców majątkowych jako członków oraz kandydatów na członków spośród osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

§ 3

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

2. Siedzibą władz naczelnych SRMwB jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

SRMwB jest samodzielną i samorządną organizacją zawodową działającą na podstawie obowiązującego w RP porządku prawnego.

§ 5

SRMwB może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

SRMwB używa pieczęci z napisem „STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W BYDGOSZCZY” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. SRMwB opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

§ 8

Głównym celem SRMwB jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz troska o przestrzeganie na tym rynku etyki zawodowej.

§ 9

SRMwB realizuje wymieniony cel w szczególności przez:

1. Reprezentowanie członków SRMwB w ochronie ich interesów zawodowych wobec władzy publicznej.

2. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.

3. Promowanie działalności członków SRMwB.

4. Udzielanie członkom SRMwB pomocy prawnej i zawodowej.

5. Dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje rzeczoznawców.

6. Inicjowanie i propagowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny.

7. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele SRMwB.

8. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej.

10. Inicjowanie i opiniowanie aktów prawych.

11. Opiniowanie, ocenę pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych w ramach obowiązujących norm prawnych i standardów.

12. Prowadzenia praktyk zawodowych.

RODZIAŁ III

Członkowie, kandydaci na członków i ich prawa i obowiązki

§ 10

Wstęp do SRMwB następuje na podstawie wniosku popartego przez dwóch członków SRMwB.

§ 11
§10 nie dotyczy członków założycieli SRMwB, którzy z dniem zarejestrowania SRMwB są członkami zwyczajnymi.

§ 12

1. Członkiem może być każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada szczególne uprawnienia zawodowe do wyceny /szacowania/ nieruchomości nadane zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i zostanie przyjęty przez Zarząd SRMwB.

2. Kandydatem może być każdy pełnoletni obywatel RP, który spełnia określone wymogi do odbycia praktyki zawodowej i założenia egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych.

§ 13

1. Członek ma prawo do :

a. Czynnego i biernego wyboru władz SRMwB,

b. Korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego SRMwB,

c. Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez władze SRMwB.

2. Kandydat na członka ma prawo do:

a. Korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego SRMwB,

b. Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez władze SRMwB.

§ 14

Członkowie i kandydaci na członków SRMwB są zobowiązani do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SRMwB,

2. Aktywnego udziału w pracach SRMwB,

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego,

4. Opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w SRMwB.

§ 15

1 Członkostwo ustaje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,

b. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach w SRMwB lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad ½ roku,

c. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu SRMwB z wniosku Komisji Etyki Zawodowej,

d. Śmierci.

2 Kandydatem przestaje się być na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji,
b. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego nie uczestnictwa w pracach SRMwB lub zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres ½ roku,
c. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu SRMwB z wniosku Komisji Etyki Zawodowej,
d. Po upływie 2 lat od przyjęcia w charakterze kandydata do stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Ustrój i władze SRMwB

§ 16

Władzami SRMwB są:

1. Walne Zebranie Członków SRMwB,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Komisja Etyki Zawodowej.

§ 17

Kadencja wszystkich władz SRMwB trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 19

Uchwały władz SRMwB poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka /członków/ władz SRMwB, uzupełnia się skład o wybranego zastępcę członka, jednakże liczba członków dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Najważniejszą władzą SRMwB jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania SRMwB,
2. Rozpatrywanie sprawozdań władz SRMwB,
3. Wybór władz SRMwB oraz prezesa SRMwB,
4. Uchwalenie statutu SRMwB i jego zmian,
5. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu SRMwB,
7. Ustalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz SRMwB,
8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej w sprawie, między innymi, o pozbawienie członkostwa.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwołanym w ciągu 30 dni, bez względu na ilość obecnych,
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym lub na wniosek co najmniej jednego członka, w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SRMwB zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SRMwB jest zwoływane w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

1. Zarząd SRMwB składa się z pięciu osób.
2. W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członek.
3. Prezes Zarządu, jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd na wniosek Prezesa powierza swoim członkom sprawowanie funkcji wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§ 27

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Reprezentowanie SRMwB i działanie w jego imieniu.
3. Kierowanie działalnością SRMwB zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
4. Opracowanie okresowych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu jako projektów do uchwały Walnego Zebrania Członków.
5. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków.
6. Przyjmowanie w poczet członków SRMwB.
7. Skreślanie i wykluczanie członków i kandydatów SRMwB, zgodnie z umocowaniami §15 niniejszego statutu.
8. Zarządzanie majątkiem SRMwB.
9. Zwoływanie walnych zebrań Członków SRMwB.
10. Powoływanie doraźnych zespołów opiniujących i innych stosowanie d potrzeb wynikających z realizacji zadań statutowych.

§ 28

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością w głosowaniu jawnym lub na wniosek choćby jednego członka w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SRMwB, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielnie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
5. W umowach między SRMwB a członkiem (prezesem) Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.

§ 31

Komisja Etyki Zawodowej składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 32

Komisja Etyki Zawodowej powołana jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami SRMwB.
1. Stawianie wniosków do Zarządu SRMwB, w formie uchwały Komisji, o pozbawienie członkostwa.
2. Od orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
Majątek SRMwB

§ 33

1. Majątek SRMwB stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne.
2. Na fundusze SRMwB składają się:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. wpisowe i składki kandydackie,
c. dotacje i subwencje,
d. wpływy z działalności statutowej,
e. darowizny, spadki i zapisy,
f. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 34

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu.
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków w innych sprawach wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i jednego z członków Zarządu.
3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych wykraczających poza zwykły zarząd wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

RODZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się SRMwB

§ 35

Uchwałę w przedmiocie statutu i jego zmiany podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

1. Uchwałę o rozwiązaniu się SRMwB podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych.
2. Uchwała o rozwiązaniu SRMwB ważna jest z jednoczesnym zadysponowaniem przeznaczenia majątku SRMwB i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu SRMwB Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną.

 tekst jednolity statutu z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Konferencja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy