Aktualności


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SEKTORA PUBLICZNEGO– WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE, które odbędzie się dnia 4 czerwca 2014 r. (środa)

PROWADZĄCY: KRZYSZTOF GABREL rzeczoznawca majątkowy, prawnik,  autor publikacji z zakresu wyceny nieruchomości, wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 96

PROGRAM SZKOLENIA (6 godzin wykładowych):

 

 1. Nowe przepisy oraz aktualne prace legislacyjne w obszarze działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
 2. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym.
 3. Ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych – zagadnienia problemowe.
 4. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalania wysokości odszkodowań za „nieruchomości drogowe”.
 5. Wartość nieruchomości i wysokość odszkodowania a podatek VAT.

 • W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 6 godzin edukacyjnych.
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:ZAPROSZENIE, ZGŁOSZENIE.doc, ZGŁOSZENIE.pdf 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU i BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI, które odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. (piątek)

PROWADZĄCY:

 • mgr Piotr Zamroch, radca prawny, partner w Kancelarii „Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska”, twórca bloga prawniczego „Przesył Energii” współautor książki pt. „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą przesyłową"
 • mgr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, autor i współautor publikacji z zakresu problematyki służebności przesyłu

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów

PROGRAM SZKOLENIA (łącznie 8 godzin szkoleniowych):

 1. Uwarunkowania prawne służebności przesyłu.
 2. Uwarunkowania prawne związane z wynagrodzeniami za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Omówienie założeń do KSWS 4 „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych”
 4. Przykłady wycen z zakresu określania wartości służebności przesyłu
  i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

szczegóły w załącznikach: Zaproszenie PDF Zgłoszenie PDF Zgłoszenie DOCX

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PODEJŚCIA DOCHODOWEGO – WARSZTATY, które odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2013 r.

WYKŁADOWCY: prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Metodyka wyceny.
  1.1. Wprowadzenie.
  1.2. Warunki zastosowania poszczególnych podejść i metod wyceny.
  1.3. Ekonomiczne zasady wyceny zilustrowane przykładami.
 2. Definicja wartości rynkowej. Wartość rynkowa a wartość indywidualna, podobieństwa i różnice.
 3. Pojęcie i sposób wyznaczania dochodu z nieruchomości. Związek pomiędzy dochodem a wartością.
 4. Założenia metody inwestycyjnej i metody zysków – algorytm postępowania.
 5. Wycena wartości rynkowej techniką kapitalizacji prostej. Sposoby wyznaczania stopy kapitalizacji. Przykład.
 6. Wycena wartości rynkowej techniką zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Sposoby wyznaczania stopy dyskontowej. Przykład.
 7. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności nieruchomości.
 8. Matematyczne podstawy wyceny – modele dochodów.
 9. Przykłady wycen.
  9.1. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym.
  9.2. Wycena nieruchomości komercyjnej – hotelowej.
  9.3. Ocena opłacalności inwestowania w nieruchomość komercyjną.
 10. Najczęściej występujące błędy w wycenie nieruchomości podejściem dochodowym.

 

szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie Zgłoszenie.docx Zgłoszenie.pdf

 


 

Zarząd Stowarzyszenia  informuje, że do grona członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, dnia 19 sierpnia 2013 r., przyjęty został Adam Koczerski, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 5659.

 


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: WYCENA WARTOŚCI LASU, DRZEW POJEDYNCZYCH I DRZEWOSTANÓW, które odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2013 r. w miejscowości  Sokole Kuźnica k. Koronowa, w powiecie bydgoskim (Pensjonat Agroturystyczny RYBAKÓWKA). Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Zygmunt ­– leśnik, rzeczoznawca majątkowy, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nieruchomości leśne, zadrzewione i zakrzewione oraz ich cechy mające wpływ na  wartość.  Podstawy prawne i metody wyceny - główne czynniki determinujące wybór sposobu wyceny. Źródła informacji i dokumenty wykorzystywane w procesie wyceny.
 2. Określenie siedliskowego typu lasu oraz omówienie praktycznych sposobów pomiaru drzewa
  i drzewostanu.
 3. Przykład pomiaru dla wyceny pojedynczego drzewa, oraz pomiary drzewostanu na powierzchniach próbnych przy zastosowaniu statystyczno    – matematycznego systemu inwentaryzacji lasu, określenie wieku drzewostanu.
 4. Obliczenia wyników inwentaryzacji, sporządzenie uproszczonego opisu taksacyjnego oraz określenie klasy bonitacji i wskaźnika zadrzewienia   w zakresie niezbędnym do sporządzenia wyceny.
 5. Zasady wyceny, gdy: sposób użytkowania nieruchomości „las” – jest  zgodny z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, sposób użytkowania  nieruchomości „las” – jest niezgodny z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego
 6. Przykład wyceny lasu i drzew pojedynczych dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania
  z tytułu wywłaszczenia nieruchomości np. pod budowę drogi.
 7. Zastosowanie paragrafu 45 rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości sporządzania operatu szacunkowego. Przykład operatu wyceny parku w celu nabycia na rzecz Gminy.
 8. Wycena pojedynczych drzew w związku z kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem, wykonywaniem prac ziemnych itp.

szczegóły w załącznikach    zaproszenie formularz zgłoszenia


 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w grono członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dnia 20 marca 2013 r. przyjęta została Agnieszka Gabara - Bella, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 4966, oraz Agnieszka Romanowska – Serafin, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 5522.

 


 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w grono członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dnia 29 stycznia 2013 r. przyjęty został Stanisław Kruszka z Włocławka, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 5545, oraz Przemysław Bukowski z Bydgoszczy, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 5484.

 


 

Dnia 25 października 2012 r. odbyły się organizowane dla członków Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy warsztaty na temat: WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH.

Warsztaty poprowadził Radosław Gaca (członek Stowarzyszenia, Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych).

PROGRAM:

Uwarunkowania prawne wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych.

Określanie obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji projektowanego urządzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy – studium przypadku.

Określanie wartości służebności przesyłu dla urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych – studium przypadku

Określanie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe – studium przypadku

 


 

Dnia 06 października 2012 r. odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy szkolenie: PRAWNE ASPEKTY WYCENY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

Szkolenie poprowadził dr MIROSŁAW GDESZ Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, doświadczony wykładowca.

PROGRAM:
Wprowadzenie – istota prawa użytkowania wieczystego.
Określania wartości prawa użytkowania wieczystego.
Ustalanie sposobu korzystania z nieruchomości, zmiana celu.
Aktualizacja opłat rocznych.
Nakłady na infrastrukturę techniczną.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Opłaty dodatkowe (art. 63 – 64 uogn).
Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego.

 


 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w grono członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dnia 30 lipca 2012 r. przyjęty został kolega Jacek Kamiński [rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 4474].

 


 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w grono członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dnia 14 marca 2012 r. przyjęta została koleżanka Lidia Czerwińska [rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 2789] oraz kolega Jarosław Łuczak  [rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 4710].

 


Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy informuje, iż dnia 14 marca 2012 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH w BYDGOSZCZY. W ramach Walnego Zebrania odbyły się wybory do organów statutowych SRM w Bydgoszczy oraz Komisji Opiniującej.
Wyniki Wyborów:
Prezes                    – Joanna Grzesiak
Zarząd                     – Ewa Wood, Naporska Izabela, Jan Drygas, Jan Pankau
Komisja Rewizyjna      – Helena Sienkiewicz – Szkuta, Elżbieta Majewska, Romuald Gill
Komisja Etyki            – Jerzy Landowski, Jan Kempa, Stanisław Komorowski
Komisja Opiniująca     – Mirosława Bartoszewska, Jan Drygas, Adam Iskra, Wiesława Kaptur,
Jan Kempa, Jerzy Landowski, Elżbieta Majewska, Ewa Wood 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w grono członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dnia 26 stycznia 2012 r. przyjęta została koleżanka Danuta Komorowska – Błaszak [rzeczoznawca majątkowy nr upr. 2531].

 


W dniach 18 i 19 stycznia 2012 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy oraz  AiM PROPERTY Małeccy Adamiczka Sp. J. na temat ZMIANY ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 21.09.2004 r. W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 26.08.2011 r. I PRZEPISY ZWIĄZANE.

Szkolenie prowadzł Pan Zdzisław Małecki

Program szkolenia:

Analiza zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r.  i  uwarunkowań prawnych wyceny
z uwzględnieniem tych zmian, w szczególności:

 1. zmiany rozporządzenia  w zakresie zasad ogólnych i metodycznych w   poszczególnych podejściach i metodach wyceny oraz w odniesieniu do  określonych celów wyceny
 2. uwarunkowań czynności wyceny z uwzględnieniem zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami i zmiany rozporządzenia, dla potrzeb:
 3. -     aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,

  -     oddawania i wygaśnięcia trwałego zarządu,

  -     ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury, z uwzględnieniem dokonanych nakładów,

 4. uwarunkowania i zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości  na cele drogowe i inne,  z uwzględnieniem nowych zasad określonych
  w par. 36  rozporządzenia i przepisów  związanych.
 5. uwarunkowania i zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie opłaty planistycznej po uchyleniu par. 50 rozporządzenia i zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 


 

Dnia 15 grudnia 2011 r. odbyło spotkanie świąteczne członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. Podczas spotkania wręczono Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wyróżnienia za aktywną pracę społeczną na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych otrzymali: Ewa Wood, Jan Drygas, Elżbieta Majewska i Radosław Gaca.

 

 

więcej w GALERIA dla zalogowanych

 


 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy powiększyło swój skład o 2 nowych członków: kolegę Ryszarda Urbaniaka [rzeczoznawcę majątkowego nr upr. 2386] i kolegę Filipa Rybackiego [rzeczoznawcę majątkowego nr upr. 5217].

 


Dnia 14 października 2011 r.  (piątek) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zorganizowało szkolenie na temat:  OKREŚLANIE WARTOŚCI PLANTACJI KULTUR WIELOLETNICH (ROŚLIN SADOWNICZYCH i OZDOBNYCH)
Szkolenie poprowadził dr Krzysztof Zmarlicki - absolwent Wydziału Ogrodniczego, specjalizacji Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Nauk Rolniczych, Kierownik Pracowni Ekonomiki i Marketingu w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Program szkolenia:

1.Podstawowe wiadomości o sadach i ogrodach działkowych:

a. Plantacje kultur wieloletnich.
b. Specyfika drzew i krzewów owocowych.

2. Założenia metodyczne określania wartości roślin w sadach towarowych:

a. Wartość bieżąca roślin sadowniczych określona na podstawie poniesionych kosztów inwestycyjnych.
b. Sposób szacowania wartości bieżącej.
c. Wartość utraconych korzyści.
d. Sposób szacowania utraconych korzyści.

3. Założenia metodyczne określania wartości roślin w ogrodach działkowych i przydomowych.

4. Postępowanie w przypadkach szczególnych oraz przykłady.

 

 
W dniach 07 – 09 września 2011 r. w Warszawie  i 14 – 16 września 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się EDYCJA X kursu specjalistycznego  WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI.
Organizatorem szkolenia jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich.
Kurs prowadzą naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności - wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności. Wykładowcy odpowiedzialni za poszczególne tematy zaprezentowani są poniżej w ramowym programie kursu.

 

 

 

Zdjęcie:  uczestnicy szkolenia (kliknij na zdjęciu aby powiększyć)

załączniki: program szkolenia – EDYCJA X , Zdjęcie