Aktualności


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2014 r. (piątek i sobota)

PROWADZĄCY: PIOTR CEGIELSKI dr nauk ekonomicznych, rzeczoznawca majątkowy, doradca inwestycyjny (licencja KNF); posiada polskie, amerykańskie (MAI) i brytyjskie (MRICS) certyfikaty w zakresie wyceny nieruchomości.  Autor kilkuset wycen, głównie nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Autor wielu artykułów z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości, Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, podkomisji ds. szacowania nieruchomości.

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy, przy ul.  Jagiellońskiej 96, http://www.sloneczny.eu/pl/

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1. Metoda inwestycyjna i metoda zysków  (9 godz.)

Podstawy formalno-prawne podejścia dochodowego
Wybrane zagadnienia z zakresu matematyki finansowej
Wytyczne MSSF w zakresie technik podejścia dochodowego
Zasady analizy rynku dla potrzeb wyceny metodą inwestycyjną
Prognoza dochodów brutto w oparciu o dane z rynku czynszów najmu
Prognoza dochodów brutto w oparciu o dane z zawartych umów najmu
Analiza i prognoza wydatków operacyjnych właściciela nieruchomości
Zasady analizy rynku dla potrzeb wyceny metodą zysków
Prognoza przychodów i kosztów na obszarze metody zysków

Dzień 2. Dyskontowanie i kapitalizacja oraz przykłady wycen (7 godz.)

Definicja stóp zwrotu; wymagana stopa zwrotu jako stopa dyskontowa
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o rynek nieruchomości
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o rynek kapitałowy
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o średni ważony koszt kapitału
Omówienie przykładu wyceny z wykorzystaniem metody inwestycyjnej
Omówienie przykładu wyceny z wykorzystaniem metody zysków
Omówienie przykładów wyznaczania stóp dyskontowych / kapitalizacji

 

SZCZEGÓŁY I KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU

zaproszenie na szkolenie, karta zgłoszenia doc, karta zgłoszenia pdf


 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SEKTORA PUBLICZNEGO– WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE, które odbędzie się dnia 4 czerwca 2014 r. (środa)

PROWADZĄCY: KRZYSZTOF GABREL rzeczoznawca majątkowy, prawnik,  autor publikacji z zakresu wyceny nieruchomości, wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 96

PROGRAM SZKOLENIA (6 godzin wykładowych):

 

 1. Nowe przepisy oraz aktualne prace legislacyjne w obszarze działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
 2. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym.
 3. Ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych – zagadnienia problemowe.
 4. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalania wysokości odszkodowań za „nieruchomości drogowe”.
 5. Wartość nieruchomości i wysokość odszkodowania a podatek VAT.

 • W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 6 godzin edukacyjnych.
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU i BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI, które odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. (piątek)

PROWADZĄCY:

 • mgr Piotr Zamroch, radca prawny, partner w Kancelarii „Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska”, twórca bloga prawniczego „Przesył Energii” współautor książki pt. „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą przesyłową"
 • mgr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, autor i współautor publikacji z zakresu problematyki służebności przesyłu

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów

PROGRAM SZKOLENIA (łącznie 8 godzin szkoleniowych):

 1. Uwarunkowania prawne służebności przesyłu.
 2. Uwarunkowania prawne związane z wynagrodzeniami za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Omówienie założeń do KSWS 4 „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych”
 4. Przykłady wycen z zakresu określania wartości służebności przesyłu
  i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PODEJŚCIA DOCHODOWEGO – WARSZTATY, które odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2013 r.

WYKŁADOWCY: prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Metodyka wyceny.
  1.1. Wprowadzenie.
  1.2. Warunki zastosowania poszczególnych podejść i metod wyceny.
  1.3. Ekonomiczne zasady wyceny zilustrowane przykładami.
 2. Definicja wartości rynkowej. Wartość rynkowa a wartość indywidualna, podobieństwa i różnice.
 3. Pojęcie i sposób wyznaczania dochodu z nieruchomości. Związek pomiędzy dochodem a wartością.
 4. Założenia metody inwestycyjnej i metody zysków – algorytm postępowania.
 5. Wycena wartości rynkowej techniką kapitalizacji prostej. Sposoby wyznaczania stopy kapitalizacji. Przykład.
 6. Wycena wartości rynkowej techniką zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Sposoby wyznaczania stopy dyskontowej. Przykład.
 7. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności nieruchomości.
 8. Matematyczne podstawy wyceny – modele dochodów.
 9. Przykłady wycen.
  9.1. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym.
  9.2. Wycena nieruchomości komercyjnej – hotelowej.
  9.3. Ocena opłacalności inwestowania w nieruchomość komercyjną.
 10. Najczęściej występujące błędy w wycenie nieruchomości podejściem dochodowym.

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: WYCENA WARTOŚCI LASU, DRZEW POJEDYNCZYCH I DRZEWOSTANÓW, które odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2013 r. w miejscowości  Sokole Kuźnica k. Koronowa, w powiecie bydgoskim (Pensjonat Agroturystyczny RYBAKÓWKA). Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Zygmunt ­– leśnik, rzeczoznawca majątkowy, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nieruchomości leśne, zadrzewione i zakrzewione oraz ich cechy mające wpływ na  wartość.  Podstawy prawne i metody wyceny - główne czynniki determinujące wybór sposobu wyceny. Źródła informacji i dokumenty wykorzystywane w procesie wyceny.
 2. Określenie siedliskowego typu lasu oraz omówienie praktycznych sposobów pomiaru drzewa
  i drzewostanu.
 3. Przykład pomiaru dla wyceny pojedynczego drzewa, oraz pomiary drzewostanu na powierzchniach próbnych przy zastosowaniu statystyczno    – matematycznego systemu inwentaryzacji lasu, określenie wieku drzewostanu.
 4. Obliczenia wyników inwentaryzacji, sporządzenie uproszczonego opisu taksacyjnego oraz określenie klasy bonitacji i wskaźnika zadrzewienia   w zakresie niezbędnym do sporządzenia wyceny.
 5. Zasady wyceny, gdy: sposób użytkowania nieruchomości „las” – jest  zgodny z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, sposób użytkowania  nieruchomości „las” – jest niezgodny z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego
 6. Przykład wyceny lasu i drzew pojedynczych dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania
  z tytułu wywłaszczenia nieruchomości np. pod budowę drogi.
 7. Zastosowanie paragrafu 45 rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości sporządzania operatu szacunkowego. Przykład operatu wyceny parku w celu nabycia na rzecz Gminy.
 8. Wycena pojedynczych drzew w związku z kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem, wykonywaniem prac ziemnych itp.

 

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy informuje, iż dnia 14 marca 2012 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH w BYDGOSZCZY. W ramach Walnego Zebrania odbyły się wybory do organów statutowych SRM w Bydgoszczy oraz Komisji Opiniującej.

Wyniki Wyborów:
Prezes                    – Joanna Grzesiak
Zarząd                     – Ewa Wood, Naporska Izabela, Jan Drygas, Jan Pankau
Komisja Rewizyjna      – Helena Sienkiewicz – Szkuta, Elżbieta Majewska, Romuald Gill
Komisja Etyki            – Jerzy Landowski, Jan Kempa, Stanisław Komorowski
Komisja Opiniująca     – Mirosława Bartoszewska, Jan Drygas, Adam Iskra, Wiesława Kaptur,
Jan Kempa, Jerzy Landowski, Elżbieta Majewska, Ewa Wood
W dniach 07 – 09 września 2011 r. w Warszawie  i 14 – 16 września 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się EDYCJA X kursu specjalistycznego WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI.

Organizatorem szkolenia jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich.
Kurs prowadzą naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności - wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności. Wykładowcy odpowiedzialni za poszczególne tematy zaprezentowani są poniżej w ramowym programie kursu.

 

 

Zdjęcie:  uczestnicy szkolenia (kliknij na zdjęciu aby powiększyć)

załączniki: program szkolenia – EDYCJA X , Zdjęcie