Regulamin KO

Tekst Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków SRM w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2010 r.
Zmiany zatwierdzono Uchwałą nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 r., Uchwałą nr 4/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.,
Uchwałą nr 3/2016 z dnia 10 marca 2016 r. oraz Uchwałą nr 4/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

§ 1

1. Komisja Opiniująca powoływana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Skład Komisji Opiniującej powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu. Propozycje kandydatur przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając w składzie minimum 3 biegłych sądowych.

§ 2

1. Zadaniem Komisji Opiniującej jest ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych stosownie do art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o opiniowaniu, należy przez to rozumieć ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.
3. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego ma formę pisemną.
4. Opinii nie podlega operat szacunkowy, który:
a. został sporządzony przez osobę nieuprawnioną,
b. został wykorzystany dla innego celu niż określony w operacie.

§ 3

1. Zamawiającymi opinię mogą być:
a. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
b. osoby lub instytucje, które zleciły opracowanie przedmiotowych operatów szacunkowych,
c. instytucje lub osoby, które udokumentują swój interes prawny,
d. organy administracji publicznej,
e. organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
2. Komisja Opiniująca wydaje opinię o zgodności operatu szacunkowego z obowiązującymi w dniu jego opracowania przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, przestrzegając zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.
3. Opinie polegają na ocenie poprawności wykonania operatu szacunkowego pod względem formalnym i metodycznym, natomiast nie odnoszą się wprost do wartości przedmiotowej nieruchomości.
4. Stowarzyszenie ma prawo odmowy wykonania opinii.

§ 4

1. Pracami Komisji Opiniującej koordynuje Wiceprezes Stowarzyszenia, lub inny członek Zarządu Stowarzyszenia powoływany doraźnie na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji z zastrzeżeniem pkt. 3 trwa równo z kadencją władz Stowarzyszenia.
3. Zespoły opiniujące, o których mowa w § 5, w sprawach nie zakończonych przed upływem kadencji, działają do zakończenia tych spraw.
4. W skład Komisji Opiniującej powołane mogą być osoby posiadające:
a. uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości co najmniej od 5 lat,
b. co najmniej 5 – letni staż w Stowarzyszeniu,
c. autorytet, doświadczenie i wysokie kwalifikacje czynnie wykonujące zawód rzeczoznawcy majątkowego przez okres co najmniej 5 lat,
d. umiejętność formułowania wyważonych i obiektywnych sądów i życzliwy stosunek do ludzi.
Warunkiem powołania jest wyrażenie przez kandydata zgody na pracę w Komisji Opiniującej.
5. Członkami Komisji Opiniującej nie mogą być osoby:
a. wobec, których zostały orzeczone niewygasłe kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej wymienione w art. 178, ust. 2 pkt. 3, 4, 4a lub 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
b. objęte negatywną opinią Komisji Etyki Zawodowej.
6.
1) Członkostwo w Komisji Opiniującej ustaje na skutek:
a. upływu kadencji,
b. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
c. rezygnacji członka Komisji Opiniującej,
d. ustania członkowstwa, o którym mowa w § 15 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia,
e. orzeczenia kary dyscyplinarnej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w trybie art. 178 ust. 2 pkt. 3, 4, 4a lub 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
f. innych uzasadnionych przyczyn na wniosek Koordynatora Komisji przedkładany Walnemu Zebraniu Członków.
2) Koordynator Komisji może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie w czynnościach członka Komisji, który dwukrotnie odmówił przyjęcia wykonania opinii.

§ 5

1. Spośród Członków Komisji Opiniującej Koordynator Komisji powołuje co najmniej dwuosobowe Zespoły Opiniujące do sporządzenia konkretnej opinii w tym Kierownika Zespołu Opiniującego. Członkiem Zespołu Opiniującego mogą być również osoby, o których mowa w § 4, ust. 1.
2. Koordynator Komisji Opiniującej może powoływać w uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia indywidualnie do poszczególnych spraw inne osoby jako ekspertów. Eksperci pełnią rolę doradczą w trakcie formułowania opinii.
3. Koordynator Komisji Opiniującej zawiadamia autora lub autorów opiniowanego operatu o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania opiniodawczego oraz o składzie Zespołu Opiniującego.
4. Kierownik Zespołu Opiniującego organizuje prace Zespołu, odpowiada za terminy sporządzania i redakcję treści opinii.
5. Kierownik Zespołu Opiniującego ustala termin spotkania z autorem lub autorami operatów szacunkowych, celem umożliwienia złożenia przez nich wyjaśnień i ujawnienia istotnych dla sprawy faktów.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w siedzibie Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Koordynatora Komisji, możliwe jest przeprowadzenie tego postępowania w innym miejscu zapewniającym właściwe warunki.
7. Ze spotkania wyjaśniającego sporządza się protokół, którego oryginał pozostaje w aktach Komisji. Autor operatu może złożyć wyjaśnienia pisemne.
8. W przypadku, gdy autor operatu szacunkowego uchyla się od złożenia stosownych wyjaśnień, nie wyraził zgody na spotkanie, lub uzyskanie wyjaśnień z innych uzasadnionych przyczyn jest niemożliwe, opinię sporządza się bez wyjaśnień autora, zaznaczając ten fakt z uzasadnieniem przyczyn w opinii końcowej.

§ 6

1. Zespół Opiniujący przedstawia opinię po podpisaniu Koordynatorowi Komisji Opiniującej. Koordynator Komisji Opiniującej konfrontuje opinię z wytycznymi sporządzenia opinii. W przypadku stwierdzenia niewyczerpania wytycznych przekazuje ją Zespołowi do uzupełnienia.
1a. Wytyczne sporządzenia opinii opracowuje Komisja Opiniująca. Wytyczne na wniosek Koordynatora Komisji Opiniującej przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą.
2. W przypadku wydania opinii negatywnej Koordynator Komisji Opiniującej zamieszcza na stronie internetowej stowarzyszenia informację o tej ocenie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. drastycznych odstępstw
od przepisów prawa, wielokrotnych negatywnych opinii dotyczących tego samego rzeczoznawcy, Koordynator Komisji Opiniującej przekazuje stosowną informację i przedstawia wniosek Zarządowi Stowarzyszenia o skierowanie takiej informacji do Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. Opinia jest przesyłana Zamawiającemu i nie może być udostępniana innym osobom. Egzemplarz archiwalny opinii z pełną dokumentacja pozostaje w aktach Komisji.
5. Autor ocenianego operatu otrzymuje drogą pocztową – listem poleconym kopię opinii lub wyciąg z opinii w zakresie dotyczącym tylko jego opracowania gdy opinia dotyczy operatu kilku autorów.
6. Dokumenty związane z przyjęciem zlecenia oraz określone w pkt. 4 i 5 podpisuje Wiceprezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu pełniący funkcję Koordynatora Komisji. W przypadku skierowania do Stowarzyszenia wniosku o zaopiniowanie operatu sporządzonego przez Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia lub innego członka Zarządu pełniącego funkcję Koordynatora Komisji, funkcje o których mowa w § 9 ust. 4 i § 6 ust. pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Akta Komisji Opiniującej są gromadzone i przechowywane w biurze Stowarzyszenia z zachowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej przez okres 5 lat.

§ 7

skreślony

§ 8

Członkowie Zespołu Opiniującego wykonują swoje funkcje w sposób obiektywny, niezależny, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.

§ 9

1. Sporządzanie opinii jest odpłatne. Odpłatność jest kalkulowana indywidualnie i ustalana w drodze umowy pomiędzy Zamawiającym, a Stowarzyszeniem.
W szczególności odpłatność obejmuje:
a. koszty funkcjonowania biura (czynsz, materiały biurowe, zużycie wyposażenia, korespondencja, wynagrodzenie pracowników),
b. koszty wynikłe z czynności Komisji Opiniującej,
c. wynagrodzenie dla członków Zespołu Opiniującego, które jest kalkulowane według niezbędnego czasu potrzebnego na sporządzenie opinii i innych kosztów, w tym kosztów dojazdów i wydatków związanych z prowadzoną sprawą.
2. Sposób zapłaty wynagrodzenia ustalany jest w umowie z Zamawiającym. Przystąpienie do sporządzania opinii może być uwarunkowane wpłaceniem przez Zamawiającego zaliczki w wysokości do 50 % wynagrodzenia.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Zespołu Opiniującego za sporządzenie opinii ustala Koordynator Komisji Opiniującej w oparciu o zasady ustalone w Uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wiceprezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu pełniący funkcję Koordynatora Komisji zawiera umowę o dzieło o sporządzenie opinii z Zespołem Opiniującym.
5. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zespołu Opiniującego w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 3 ustala Koordynator Komisji Opiniującej na wniosek Kierownika Zespołu Opiniującego, po sporządzeniu i przyjęciu opinii.

§ 10

Członków Zespołów Opiniujących obowiązuje zasada poufności w związku z informacjami uzyskanymi i czynnościami wykonywanymi w ramach prac Komisji Opiniującej. Zasada ta wiąże również po ustaniu członkostwa Komisji Opiniującej.

§ 11

W celu podniesienia jakości opracowywanych operatów szacunkowych przez członków Stowarzyszenia, zaleca się aby Kierownicy Zespołów Opiniujących istotne uwagi z opinii formułowali dodatkowo na piśmie i przekazywali Koordynatorowi Komisji Opiniującej, który omawia je w czasie spotkań szkoleniowych, z zachowaniem pełnej anonimowości.

§ 12

Komisja Opiniująca odbywa corocznie minimum jedno spotkanie plenarne. Obecność członków komisji na spotkaniach jest obowiązkowa. W przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na tych spotkaniach Koordynator Komisji Opiniującej występuje do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie w czynnościach tych członków na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 13

W przypadku zmiany stosownych przepisów prawa lub standardów zawodowych niniejszy regulamin stosuje się zgodnie z tymi przepisami i standardami.

§ 14

W odniesieniu do § 1 pkt. 2 stosuje się przepisy przejściowe: pierwsze propozycje kandydatur do składu Komisji przygotowuje aktualny Zarząd Stowarzyszenia.
W odniesieniu do § 4 pkt. 2 stosuje się przepisy przejściowe: pierwsza Komisja Opiniująca funkcjonuje od dnia wyboru do końca kadencji aktualnych władz Stowarzyszenia.

§ 15

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 20 maja 2010 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zmiany do regulaminu przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 16 marca 2011 roku, w dniu 20 lutego 2015 roku, w dniu 10 marca 2016 r., oraz w dniu 23 marca 2017 r.