PDF Drukuj Email

Tekst Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2010
Walnego Zebrania Członków SRM w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2010 r.
zmiany zatwierdzono Uchwałą nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 r.
Uchwałą nr 4/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Uchwałą nr 3/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy


§ 1

 1. Komisja Opiniująca powoływana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Skład Komisji Opiniującej powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu. Propozycje kandydatur przygotowuje ustępujący Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając w składzie minimum
  3 biegłych sądowych.

§ 2

 1. Zadaniem Komisji Opiniującej jest ocena prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych stosownie do art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o opiniowaniu, należy przez to rozumieć ocenę prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.
 3. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego ma formę pisemną.
 4. Opinii nie podlega operat szacunkowy, który:
  1. został sporządzony przez osobę nieuprawnioną,
  2. został wykorzystany dla innego celu niż określony w operacie.

 

§ 3

 1. Zamawiającymi opinię mogą być:
 • Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 • osoby lub instytucje, które zleciły opracowanie przedmiotowych operatów szacunkowych,
 • instytucje lub osoby, które udokumentują swój interes prawny,
 • organy administracji publicznej,
 • organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 1. Komisja Opiniująca wydaje opinie o zgodności operatu szacunkowego z obowiązującymi w dniu jego opracowania przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, przestrzegając zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.
 2. Opinie polegają na ocenie poprawności wykonania operatu szacunkowego pod względem formalnym i metodycznym, natomiast nie odnoszą się wprost do wartości przedmiotowej nieruchomości.

 

§ 4

 1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Przewodniczącego Komisji Opiniującej i jego Zastępcę. W sprawie o sporządzenie opinii funkcje Przewodniczącego Komisji Opiniującej pełni Przewodniczący Komisji Opiniującej lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Opiniującej. Kadencja Komisji z zastrzeżeniem pkt. 3 trwa równo z kadencją władz Stowarzyszenia.
 2. Zespoły opiniujące, o których mowa w § 5, w sprawach nie zakończonych przed upływem kadencji, działają do zakończenia tych spraw.
 3. W skład Komisji Opiniującej powołane mogą być osoby posiadające:

 • uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości co najmniej od 5 lat,
 • co najmniej 5 – letni staż w Stowarzyszeniu,
 • autorytet, doświadczenie i wysokie kwalifikacje oraz czynnie wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego,
 • umiejętność formułowania wyważonych i obiektywnych sądów i życzliwy stosunek do ludzi.

Warunkiem powołania jest wyrażenie przez kandydata zgody na pracę w Komisji Opiniującej.

4. Członkami Komisji Opiniującej nie mogą być osoby:

 • wobec, których zostały orzeczone niewygasłe kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej wymienione w art. 178, ust. 2 ustaw o gospodarce nieruchomościami,
 • objęte negatywną opinią Komisji Etyki Zawodowej.

5. Członkostwo w Komisji Opiniującej ustaje na skutek:

 • upływu kadencji,
 • uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 • rezygnacji członka Komisji Opiniującej,
 • ustania członkostwa, o którym  mowa w § 15 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia,
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 • w trybie  art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • innych uzasadnionych przyczyn na wniosek Przewodniczącego Komisji.

 

§ 5

 1. Spośród Członków Komisji Opiniującej Przewodniczący Komisji powołuje co najmniej dwuosobowe Zespoły Opiniujące do sporządzenia konkretnej opinii
  w tym Kierownika Zespołu Opiniującego. Członkiem Zespołu Opiniującego mogą być również osoby, o których mowa w § 4, ust. 1.
 2. Przewodniczący Komisji Opiniującej może powoływać w uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia indywidualnie do poszczególnych spraw inne osoby jako ekspertów. Eksperci pełnią rolę doradczą w trakcie formułowania opinii.
 3. Przewodniczący Komisji zawiadamia autora lub autorów opiniowanego operatu
  o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania opiniodawczego oraz o składzie Zespołu Opiniującego.
 4. Kierownik Zespołu Opiniującego organizuje prace Zespołu, odpowiada za terminy sporządzania i redakcję treści opinii.
 5. Kierownik Zespołu Opiniującego ustala termin spotkania z autorem lub autorami operatów szacunkowych, celem umożliwienia złożenia przez nich wyjaśnień
  i ujawnienia istotnych dla sprawy faktów.
 6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w siedzibie Stowarzyszenia.
  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Komisji, możliwe jest przeprowadzenie tego postępowania w innym miejscu zapewniającym właściwe warunki.
 7. Ze spotkania wyjaśniającego sporządza się protokół, którego oryginał pozostaje
  w aktach Komisji. Autor operatu może złożyć wyjaśnienia pisemne.
 8. W przypadku, gdy autor operatu szacunkowego uchyla się od złożenia stosownych wyjaśnień, nie wyraził zgody na spotkanie, lub uzyskanie wyjaśnień z innych uzasadnionych przyczyn jest niemożliwe, opinię sporządza się bez wyjaśnień autora, zaznaczając ten fakt z uzasadnieniem przyczyn w opinii końcowej.

§ 6

 1. Zespół Opiniujący przedstawia opinię po podpisaniu Przewodniczącemu Komisji Opiniującej. Przewodniczący Komisji Opiniującej przedstawioną opinię akceptuje bądź odsyła do poprawy.
 2. W przypadku wydania opinii negatywnej Przewodniczący Komisji Opiniującej zamieszcza na stronie internetowej stowarzyszenia informację o tej ocenie.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. drastycznych odstępstw od przepisów prawa, wielokrotnych negatywnych opinii dotyczących tego samego rzeczoznawcy, Przewodniczący Komisji Opiniującej przekazuje stosowną informację i przedstawia wniosek Zarządowi Stowarzyszenia o skierowanie takiej informacji do Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
 4. Opinia jest przesyłana Zamawiającemu i nie może być udostępniana innym osobom. Egzemplarz archiwalny opinii z pełną dokumentacja pozostaje w aktach Komisji.
 5. Autor ocenianego operatu otrzymuje drogą pocztową kopię opinii lub wyciąg z opinii  w zakresie dotyczącym tylko jego opracowania gdy opinia dotyczy operatu kilku autorów.
 6. Dokumenty związane z przyjęciem zlecenia oraz określone w pkt. 4 i 5 podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia. W przypadku skierowania do Stowarzyszenia wniosku o zaopiniowanie operatu sporządzonego przez Prezesa Stowarzyszenia, funkcje o których mowa w § 9 ust. 4 i  § 6  ust. pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Akta Komisji Opiniującej są gromadzone i przechowywane w biurze Stowarzyszenia z zachowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej przez okres 5 lat.

 

§ 7 skreślony


§ 8

Członkowie Zespołu Opiniującego wykonują swoje funkcje w sposób obiektywny, niezależny, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.

 

§ 9

 1. Sporządzanie opinii jest odpłatne. Odpłatność jest kalkulowana indywidualnie
  i ustalana w drodze umowy pomiędzy Zamawiającym, a Stowarzyszeniem. W szczególności odpłatność obejmuje:

 • koszty funkcjonowania biura (czynsz, materiały biurowe, zużycie wyposażenia, korespondencja, wynagrodzenie pracowników),
 • koszty wynikłe z czynności Komisji Opiniującej,
 • wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji oraz członków Zespołu Opiniującego,  które jest kalkulowane według niezbędnego czasu potrzebnego na sporządzenie opinii i innych kosztów, w tym kosztów dojazdów i wydatków związanych z prowadzoną sprawą.

 

2. Sposób zapłaty wynagrodzenia ustalany jest w umowie z Zamawiającym. Przystąpienie do sporządzania opinii może być uwarunkowane wpłaceniem przez Zamawiającego zaliczki w wysokości do 50 % wynagrodzenia.

3. Wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji i Zespołu Opiniującego za sporządzenie opinii ustala Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia w oparciu o zasady ustalone w Uchwale Zarządu Stowarzyszenia.

4. Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia zawiera umowę o dzieło o sporządzenie opinii z Przewodniczącym Komisji i Zespołem Opiniującym.

5. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zespołu Opiniującego w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 3 ustala Przewodniczący Komisji na wniosek Kierownika Zespołu Opiniującego, po sporządzeniu i zaakceptowani opinii.

 

§ 10

Członków Zespołów Opiniujących obowiązuje zasada poufności w związku z informacjami uzyskanymi i czynnościami wykonywanymi w ramach prac Komisji Opiniującej. Zasada ta wiąże również po ustaniu członkostwa Komisji Opiniującej.

 

§ 11

W celu podniesienia jakości opracowywanych operatów szacunkowych przez członków Stowarzyszenia, zaleca się aby Kierownicy Zespołów Opiniujących istotne uwagi z opinii formułowali dodatkowo na piśmie i przekazywali Przewodniczącemu Komisji Opiniującej, który omawia je w czasie spotkań szkoleniowych, z zachowaniem pełnej anonimowości.

 

§ 12

Komisja Opiniująca odbywa corocznie minimum jedno spotkanie plenarne. Obecność członków komisji na spotkaniach jest obowiązkowa. W przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na tych spotkaniach przewodniczący Komisji występuje do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie w czynnościach tych członków na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

W przypadku zmiany stosownych przepisów prawa lub standardów zawodowych niniejszy regulamin stosuje się zgodnie z tymi przepisami i standardami.

 

§ 14

W odniesieniu do § 1 pkt. 2 stosuje się przepisy przejściowe: pierwsze propozycje kandydatur do składu Komisji przygotowuje aktualny Zarząd Stowarzyszenia.

W odniesieniu do § 4 pkt. 2 stosuje się przepisy przejściowe: pierwsza Komisja Opiniująca funkcjonuje od dnia wyboru do końca kadencji aktualnych władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 20 maja 2010 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zmiany do regulaminu przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 16 marca 2011 roku,  dniu 20 lutego 2015 roku, oraz w dniu 10 marca 2016 r.