PDF Drukuj Email

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W BYDGOSZCZY

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę:

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W BYDGOSZCZY” zwane w dalszej części Statutu SRMwB.

 

§ 2

 

SRMwB zrzesza uprawnionych rzeczoznawców majątkowych jako członków oraz kandydatów na członków spośród osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

 

§ 3

 

1. Teren działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

2. Siedzibą władz naczelnych SRMwB jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 4

 

SRMwB jest samodzielną i samorządną organizacją zawodową działającą na podstawie obowiązującego w RP porządku prawnego.

 

§ 5

 

SRMwB może by członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub        podobnym profilu działania.

 

§ 6

 

SRMwB używa pieczęci z napisem „STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W BYDGOSZCZY” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 7

 

1. SRMwB opiera swoją działalność na pracy społecznej  członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i formy działania

 

§ 8

 

Głównym celem SRMwB jest dążenia do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jako rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz  troska  o przestrzeganie na tym rynku etyki zawodowej.

 

§ 9

 

SRMwB  realizuje wymieniony  cel w szczególności  przez:

 

1. Reprezentowanie członków  SRMwB  w ochronie  ich interesów zawodowych wobec władz państwowych.

2. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.

3. Promowanie działalności członków SRMwB.

4. Udzielanie członkom SRMwB  samopomocy prawnej i zawodowej.

5. Dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje rzeczoznawców.

6. Inicjowanie i propagowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny.

7. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele SRMwB.

8. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej.

10. Inicjowanie i opiniowanie aktów prawych.

11. Opiniowanie, ocenę pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych w ramach obowiązujących norm prawnych i standardów.

12. Prowadzenia praktyk zawodowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, kandydaci na członków i ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Wstęp do SRMwB następuję na podstawie wniosku popartego przez dwóch członków SRMwB.

 

§ 11

 

§10 nie dotyczy członków założycieli SRMwB, który z dniem zarejestrowania SRMwB są członkami zwyczajnymi.

 

 

§ 12

 

1. Członkiem może być każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada szczególne uprawnienia zawodowe na wyceny /szacowania/ nieruchomości  nadane zgodnie
z aktualnie obowiązującym prawem i zostanie przyjęty przez Zarząd SRMwB.

2. Kandydatem może by każdy pełnoletni obywatel RP, który spełnia określone wymogi do odbycia  praktyki zawodowej i założenia egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych.

 

§ 13

 

1. Członek ma prawo do :

a. Czynnego i biernego wyboru władz SRMwB,

b. Korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego SRMwB,

c. Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez władze SRMwB.

2. Kandydat na członka ma prawo do:

a. Korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego SRMwB,

b. Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez władze SRMwB.

 

 

§ 14

 

Członkowie i kandydaci na członków SRMwB są zobowiązania do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SRMwB,

2. Aktywnego udziału w pracach SRMwB,

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego,

4. Opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w SRMwB.

 

 

§ 15

 

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,

b. Skreślenia przez Zarząd z powodu  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia
w pracach w SRMwB lub zalegania z opłatą składek członkowskich  za okres ponad
½  roku,

c. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu SRMwB z wniosku Komisji Etyki Zawodowej,

d. Po upływie 2 lat od przyjęcia w charakterze kandydata do stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Ustrój i władze SRMwB

 

§ 16

 

Władzami SRMwB są:

1. Walne Zebranie Członków SRMwB,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Komisja Etyki Zawodowej.

 

§ 17

 

Kadencja wszystkich władz SRMwB trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 18

 

Członkowie władz pełnią funkcje społecznie, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 

§ 19

 

Uchwały władz SRMwB poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie podejmowane są zwykła większością głosów obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 

W przypadku rezygnacji w trakcie  kadencji członka /członków/ władz SRMwB, uzupełnia się skład o wybranego zastępcę członka, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

§ 21

 

1. Najważniejszą władzą SRMwB jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 22

 

 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określanie głównych kierunków działania SRMwB,

2. Rozpatrywanie sprawozdań władz SRMwB,

3. Wybór władz SRMwB oraz prezesa SRMwB,

4. Uchwalenie statutu SRmWB i jego zmian,

5. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych,

6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu SRMwB,

7. Ustalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz SRMwB,

8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej w sprawie, między innymi, o pozbawienie członkostwa.

 

 

§ 23

 

1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie zwołanym w ciągu 30 dni, bez względu na ilość obecnych,

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym lub na wniosek co najmniej jednego członka, w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością  głosów.

§ 24

 

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu
i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.

 

§ 25

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SRMwB zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SRMwB jest zwoływane w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 26

 

1. Zarząd SRMwB składa się z pięciu osób.

2. W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członek.

3. Prezes Zarządu, jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.

4. Zarząd na wniosek Prezesa powierza swoim członkom sprawowanie funkcji wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

 

§ 27

 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Reprezentowanie SRMwB i działanie w jego imieniu.

3. Kierowanie działalnością SRMwB zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

4. Opracowanie okresowych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej, preliminarza wydatków budżetu jako projektów do uchwały Walnego Zebrania Członków.

5. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków.

6. Przyjmowanie w poczet członków SRMwB.

7. Skreślanie i wykluczanie członków SRMwB, zgodnie z umacowaniami §15 niniejszego statutu.

8. Zarządzanie majątkiem SRMwB.

9. Zwoływanie walnych zebrań Członków SRMwB.

10. Powoływanie doraźnych zespołów opiniujących i innych stosowanie d potrzeb wynikających z realizacji zadań statutowych.

 

 

§ 28

 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością w głosowaniu jawnym lub na wniosek choćby jednego członka  tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Posiedzenia Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 29

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 30

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SRMwB, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja  Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem  o udzielnie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 31

 

Komisja Etyki Zawodowej składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jednego zastępcę i sekretarza.

 

§ 32

 

1. Komisja Etyki Zawodowej powołana jest do rozstrzygnięcia spraw związanych nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów  wynikłych pomiędzy członkami SRMwB.

2. Stawianie wniosków do Zarządu SRMwB, w formie uchwały Komisji, o pozbawienie członkostwa.

3. Od orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek SRMwB

 

§ 33

 

1. Majątek SRMwB stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne.

2. Na fundusze SRMwB składają się:

a. wpisowe i składki członkowskie,

b. wpisowe i składki kandydackie,

c. dotacje i subwencje,

d. wpływy z działalności statutowej,

e. darowizny, spadki i zapisy,

f. wpływy z działalności gospodarczej.

 

§ 34

 

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków w innych sprawach wymagane są dwa podpisy: prezesa i wiceprezesa i jednego z członków Zarządu.

 

 

RODZIAŁ VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się SRMwB

 

§ 35

 

Uchwałę w przedmiocie statutu i jego zmiany podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 36

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się SRMwB podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych.

2. Uchwała o rozwiązaniu SRMwB ważna jest z jednoczesnym zadysponowaniem przeznaczenia majątku SRMwB i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu SRMwB Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną.

 

 

 

 

*)         tekst jednolity Statutu z uchwalonymi zmianami przez Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy w dniu 14.12.1999 r.